top of page

Informacije o obradi osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (GDPR). Na snazi od 11.07.2022

 

PREMISA

 

Ova objava uzima u obzir odredbe GDPR-a i Kodeksa o privatnosti (Zakonodavna uredba od 30. lipnja 2003. br. 196). Dokument je također sastavljen na temelju Smjernica Jamca privatnosti (osobito Smjernica za suzbijanje spama koje je Jamac privatnosti izdao 4. srpnja 2013.).

 

Stranica na koju se odnosi ova politika privatnosti: www.matchgo.it (Site).

 

Voditelj obrade podataka nije imenovao DPO (službenika za zaštitu podataka). Stoga svaki zahtjev za informacijama možete poslati izravno Voditelju obrade podataka.

 

OPĆE INFORMACIJE

 

Ovaj dokument opisuje kako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke dane na Stranici.

 

Glavni tretmani vaših osobnih podataka opisani su u nastavku. Posebno se objašnjava pravna osnova obrade, je li odredba obvezna te koje su posljedice nedavanja osobnih podataka. Kako bismo što bolje opisali vaša prava, po potrebi smo naveli kada i kada se određena obrada osobnih podataka ne provodi. Na Stranici imate mogućnost unosa osobnih podataka trećih strana. U tom slučaju jamčite da ste dobili suglasnost tih subjekata za unos ovih osobnih podataka. Stoga se obvezujete nadoknaditi i osloboditi Voditelja obrade od svake odgovornosti.

 

Registracija na stranici

 

Informacije i podaci zatraženi u slučaju registracije koristit će se kako bi vam se omogućio pristup rezerviranom području Stranice i korištenje online usluga koje Voditelj obrade nudi registriranim korisnicima. Pravni temelj obrade je potreba Voditelja obrade podataka da provede predugovorne mjere donesene na zahtjev zainteresirane strane. Pružanje podataka nije obavezno. Međutim, vaše odbijanje pružanja podataka onemogućit će registraciju na stranici.

 

Odgovoriti na vaše zahtjeve

 

Vaši podaci će biti obrađeni kako bismo odgovorili na vaše zahtjeve za informacijama. Odredba nije obvezna, ali vaše odbijanje onemogućit će voditelju obrade odgovoriti na vaša pitanja. Pravni temelj obrade je legitimni interes Voditelja obrade da postupi po zahtjevima korisnika. Ovaj legitimni interes jednak je interesu korisnika da dobije odgovor na komunikaciju poslanu Voditelju obrade podataka.

 

Generički marketing

 

Uz vaš pristanak, Voditelj obrade podataka može obrađivati osobne podatke koje nam dostavite kako bi Vam slao reklamni materijal i/ili biltene koji se odnose na vlastite proizvode ili proizvode trećih strana. Pravni temelj ovog tretmana je vaš pristanak. Pružanje osobnih podataka u tu svrhu nije obavezno. Nedavanje suglasnosti za obradu podataka u marketinške svrhe onemogućit će Vam primanje reklamnog materijala koji se odnosi na proizvode/usluge Voditelja obrade i/ili trećih strana kao i nemogućnost Voditelja obrade podataka da provede istraživanje tržišta, također usmjerena na procjenu stupnja zadovoljstva korisnika, kao i na slanje newslettera. Ta će se priopćenja slati na adresu e-pošte koju ste naveli na stranici.

 

Profiliranje

 

Uz vašu suglasnost, Voditelj obrade može obrađivati vaše osobne podatke u svrhu profiliranja, odnosno za analizu vaših potrošačkih izbora otkrivanjem vrste i učestalosti kupnje koju ste izvršili, kako bi vam slao reklamni materijal i/ili biltene koji se odnose na vlastite proizvode ili proizvode trećih strana, koji vas posebno zanimaju. Pravni temelj ovog tretmana je vaš pristanak. Pružanje podataka za ovu svrhu je isključivo izborno. Nedavanje privole na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu profiliranja onemogućit će Voditelju obrade Vaš komercijalni profil, otkrivanjem Vaših izbora i kupovnih navika kao i slanje reklamnog materijala koji se odnosi na proizvode Voditelja obrade obrade i/ili trećih strana, od vašeg posebnog interesa. Ta će se priopćenja slati na adresu e-pošte koju navedete na stranici.

 

Prijenos podataka

 

Za slanje promotivne komunikacije, uz vaš izričiti pristanak, vaši osobni podaci mogu se prenijeti "trećim stranama". Pravni temelj obrade je vaš pristanak. Pružanje osobnih podataka u tu svrhu nije obavezno. Izostanak pristanka na prijenos onemogućit će prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama u reklamne svrhe.

 

Geolokacija

 

Stranica ne implementira alate za geolociranje IP adrese korisnika.

 

Priopćavanje osobnih podataka

 

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Voditelj obrade podataka može priopćiti Vaše osobne podatke određenim kategorijama subjekata. U članku 2. nalazi se popis subjekata kojima Voditelj obrade priopćava Vaše osobne podatke. Kako bi se olakšala zaštita vaših prava, članak 2 može odrediti u nekim slučajevima kada se vaši podaci ne prenose trećim stranama.

„Priopćavanje“ osobnih podataka trećim stranama razlikuje se od „prijenosa“ (uređenog u prethodnoj točki). Zapravo, u komunikaciji treća strana kojoj se podaci prenose može ih koristiti samo u posebne svrhe opisane u odnosu s Voditeljem obrade podataka. U prijenosu, s druge strane, treća strana postaje neovisni voditelj obrade osobnih podataka. Nadalje, vaš pristanak uvijek je potreban za prijenos vaših osobnih podataka trećim stranama.

 

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, podrazumijeva se da voditelj obrade može u svakom slučaju koristiti vaše osobne podatke za ispravno ispunjavanje obveza utvrđenih važećim zakonima.

 

POSEBNA OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

 

Članak 1. Metode obrade

 

1.1 Obrada vaših osobnih podataka uglavnom će se provoditi uz pomoć elektroničkih ili automatiziranih sredstava, u skladu s metodama i alatima prikladnim za jamčenje njihove sigurnosti i povjerljivosti u skladu s GDPR-om.

 

1.2 Prikupljene informacije i metode liječenja bit će relevantne i ne pretjerane s obzirom na vrstu pružene usluge. Vašim podacima također će se upravljati i štititi u sigurnim IT okruženjima koja odgovaraju okolnostima.

 

1.3 "Određeni podaci" ne obrađuju se putem Stranice. Posebni podaci su oni koji mogu otkriti rasno i etničko podrijetlo, vjerska, filozofska ili druga uvjerenja, politička stajališta, članstvo u strankama, sindikatima, udrugama ili organizacijama vjerske, filozofske, političke ili sindikalne naravi, zdravlje i spolni život.

 

1.4 Putem Stranice ne obrađuju se nikakvi sudski podaci.

 

Članak 2. Komunikacija osobnih podataka

 

Voditelj obrade može vaše osobne podatke priopćiti određenim kategorijama subjekata. Subjekti kojima Voditelj obrade zadržava pravo priopćavanja Vaših podataka navedeni su u nastavku:

 

 • Voditelj obrade podataka može priopćiti vaše osobne podatke svim onim subjektima (uključujući javna tijela) koji imaju pristup osobnim podacima u skladu s regulatornim ili administrativnim odredbama.

 • Vaši osobni podaci također se mogu priopćiti svim onim javnim i/ili privatnim subjektima, fizičkim i/ili pravnim osobama (društva za pravno, upravno i porezno savjetovanje, Pravosudni uredi, Gospodarske komore, Komore i uredi rada itd.), ako komunikacija je nužna ili funkcionalna za ispravno ispunjavanje obveza koje proizlaze iz zakona.

 • Voditelj obrade koristi zaposlenike i/ili suradnike u bilo kojem svojstvu. Za ispravno funkcioniranje Stranice, Voditelj obrade podataka može priopćiti Vaše osobne podatke tim zaposlenicima i/ili suradnicima.

 • U svojim uobičajenim aktivnostima upravljanja web-stranicom, Voditelj obrade podataka koristi tvrtke, konzultante ili stručnjake koji su zaduženi za instalaciju, održavanje, ažuriranje i, općenito, upravljanje hardverom i softverom Voditelja obrade podataka ili od kojih se potonji koristi za pružanje svojih usluga. Stoga, samo u te svrhe, vaši podaci također mogu biti obrađeni od strane ovih subjekata.

 • Voditelj obrade ne koristi CRM platforme (osobito tvrtke koje obavljaju djelatnost slanja automatizirane komunikacije korisnicima). Stoga se vaši osobni podaci ne otkrivaju tim tvrtkama.

 • Voditelj obrade podataka ne koristi vanjske tvrtke za pružanje usluge brige o korisnicima.

 

Vlasnik zadržava pravo izmjene gornjeg popisa na temelju svojih uobičajenih operacija. Stoga vas pozivamo da redovito pristupate ovim informacijama kako biste provjerili kojim subjektima Voditelj obrade priopćava vaše osobne podatke.

 

Članak 3. Zadržavanje osobnih podataka

 

3.1 Ovaj članak opisuje koliko dugo Voditelj obrade zadržava pravo čuvanja Vaših osobnih podataka.

 

 • U marketinške svrhe, osobni podaci će se čuvati do opoziva privole. Za neaktivne korisnike osobni podaci bit će izbrisani godinu dana nakon slanja zadnjeg pregledanog e-maila.

 • Kao što je propisano člankom 2220. građanskog zakonika, fakture, kao i sva računovodstvena evidencija općenito, čuvaju se minimalno deset godina od datuma registracije, tako da se mogu predočiti u slučaju inspekcije.

 

3.2 Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3.1, voditelj obrade može čuvati vaše osobne podatke onoliko vremena koliko zahtijevaju posebni propisi, s povremenim izmjenama i dopunama.

 

Članak 4. Prijenos osobnih podataka

 

4.1 Voditelj obrade podataka ima sjedište u Europskoj uniji. Stoga je obrada vaših podataka sigurna s regulatornog gledišta kako je uređeno GDPR-om. Ako se prijenos vaših osobnih podataka odvija u zemlji koja nije članica EU i za koji je Europska komisija izrazila mišljenje o primjerenosti, prijenos se u svakom slučaju smatra sigurnim s regulatornog gledišta. Ovaj članak 4.1 s vremena na vrijeme navodi zemlje u koje se vaši osobni podaci mogu prenijeti i gdje je Europska komisija izrazila mišljenje o primjerenosti.

 • Korisnik se stoga poziva da redovito pristupa ovom članku kako bi provjerio odvija li se prijenos vaših osobnih podataka u zemlji s ovim karakteristikama.

 

4.2 Ne dovodeći u pitanje ono što je navedeno u članku 4.1, vaši se podaci također mogu prenijeti u zemlje koje nisu članice EU-a i za koje Europska komisija nije izrazila mišljenje o primjerenosti. Stoga vas pozivamo da redovito pregledavate ovaj članak 4.2 kako biste utvrdili u koju od ovih zemalja se vaši podaci eventualno prenose.

 

4.3 U ovom članku Voditelj obrade podataka navodi zemlje u koje može posebno usmjeriti svoje poslovanje. Ova okolnost može podrazumijevati primjenu zakonodavstva referentne zemlje, zajedno s onim GDPR-a. 

 

 • Na zahtjev korisnika Voditelj obrade će na obradu osobnih podataka primijeniti eventualno povoljniju regulativu predviđenu nacionalnim zakonodavstvom korisnika.

 

 

Članak 5. Prava zainteresirane strane

 

Sukladno čl. 13. Uredbe o privatnosti, Voditelj obrade Vas obavještava da imate pravo:

 

 • zatražiti od Voditelja obrade pristup Vašim osobnim podacima te ispravak ili ukidanje istih ili ograničenje tretmana koji se Vas tiču ili se usprotiviti njihovom tretmanu, uz pravo na prenosivost podataka

 • opozvati privolu u bilo kojem trenutku ne dovodeći u pitanje zakonitost liječenja na temelju privole dane prije opoziva

 • predložiti prigovor nadzornom tijelu (npr. Jamcu za zaštitu osobnih podataka).

 

Navedena prava mogu se ostvariti uz neformalni zahtjev na kontakte navedene u Uvodu.

 

Članak 6. Izmjene i razno

 

Voditelj obrade podataka zadržava pravo izmjene ovih podataka u bilo kojem trenutku, dajući odgovarajući publicitet korisnicima Stranice i u svakom slučaju jamčeći odgovarajuću i sličnu zaštitu osobnih podataka. Kako biste vidjeli bilo kakve promjene, pozivamo vas da redovito pregledavate ove informacije. U slučaju značajnih promjena ove izjave o privatnosti, Voditelj obrade može ih također obavijestiti putem e-pošte.

bottom of page